Financial Services

Bulgaria

Volvo Financial Services („VFS“, „ние“ или „нас“) се отнася изключително сериозно към защитата и сигурността на данните. Като част от AB Volvo Group, наше правило е да спазваме всички приложими закони във всяка държава, в която развиваме дейност, като това включва и законите за поверителност на данните.

Тази декларация потвърждава нашия ангажимент за спазване на следните фундаментални принципи на защитата на данните.
   
Ще положим всички разумни усилия, за да гарантираме, че личните данни, обработвани от VFS, ще бъдат:

  • Обработени законосъобразно, честно и по прозрачен начин по отношение на Вас, субекта на данните.  Това е принципът на законосъобразността, честността и прозрачността.
  • Събирани за определени, ясно посочени и законосъобразни цели и няма да бъдат обработвани допълнително по начин, който е несъвместим с тези цели.  Това е принципът на ограничаването на целите.
  • Подходящи, съответни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват.  Това е принципът на минимизирането на данните.
  • Точни и когато е необходимо, актуализирани, като ние ще предприемем всяка разумна стъпка, за да гарантираме, че всички съхранявани от нас лични данни, които са неточни по отношение на целите, за които се обработват, ще бъдат изтрити или коригирани веднага след като бъдем уведомени или разберем за това по друг начин.  Това е принципът на точността.
  • Съхранявани във форма, която не позволява идентифицирането на субекта на данните за срок, по-дълъг от необходимия за целите, за които те се обработват, освен ако законите не разрешават или не изискват нещо друго.  Това е принципът на ограничаването на съхранението.
  • Обработвани по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, включително защита от неразрешена или незаконна обработка и от случайна загуба, разрушаване или повреждане, чрез използване на подходящи технически или организационни мерки.  Това е принципът на цялостта и конфиденциалността.

Потвърждаваме също така ангажимента си да спазваме приложимите закони, отнасящи се до обработката на чувствителни (или специални категории) лични данни и до прехвърлянето на лични данни в държава, различна от тази, в която са били събрани първоначално.
  
Нашият ангажимент за спазване на горепосочените фундаментални принципи се реализира чрез различни вътрешни процеси и системи, включително общо спазване на следното:
    
Известие и съгласие
Ще бъдете уведомени за типа данни, които ще бъдат събирани, и за целите на събирането им съгласно изискванията на приложимото законодателство, а когато за обработката им е необходимо Вашето съгласие, ние ще го поискаме от Вас на ясен и недвусмислен език.  След като дадете съгласието си, Вие ще имате право да го оттеглите във всеки момент, но това няма да повлияе върху законосъобразността на обработката, базирана на това съгласие преди оттеглянето му.
     
Достъп
В случаите, в които закона изисква, Вие ще получите достъп до личните си данни, съхранявани от нас, ако го поискате писмено, и ще имате възможност да коригиране, изменение или изтриване на личните Ви данни, съхранявани от нас, ако те са неверни, остарели или вече не съответстват или не са необходими за първоначалните или съгласуваните бизнес цели.  Може да Ви начислим такса за получаване на достъп, за изменения и т.н., но тя няма да бъде много висока.  По принцип ще отговаряме на писмени искания за достъп в рамките на 30 дни, но при изключителни обстоятелства може да ограничим достъпа, когато е възможно да бъдат нарушени законовите права на други лица или когато натоварването или разходите, свързани с предоставянето на достъп, ще бъдат непропорционални по отношение на поверителността на данните Ви.

Ресурси и средства за юридическа защита  
Ако имате оплакване във връзка с обработката на личните Ви данни от VFS, трябва да го изпратите в писмен вид до нашия отговорник за защитата на данните (DPO), както е посочено по-долу.  Ще се отнесем сериозно към оплакването Ви и ще положим всички разумни усилия да реагираме своевременно и да разрешим проблемите, които поставяте.  Имате също така право да направите независимо оплакване до съответния външен орган за разрешаване на спорове, ако местното законодателство предвижда такава възможност.  Ще положим всички разумни усилия да сътрудничим на такъв орган за разрешаване на спорове, за да разрешим своевременно проблемите, които поставяте.
  
Информация за контакт

VFS е назначила Деби Нийс - глобален мениджър "Сигурност на информацията и поверителност", за длъжностно лице по защита на данните ("ДЛЗД"), отговарящо за спазването и прилагането на настоящата Декларация и приложимите закони за защита на данните.

Можете да се свържете с Деби по пощата или по имейл на адрес:

Деби Нийс
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Брюксел
Белгия
Имейл: vfs.privacy@volvo.com    

Моля, посочвайте своето име, адрес, телефонен номер и/или имейл адрес във всички писма и посочете ясно характера на своето искане.

Дата на влизане в сила и промени в тази Декларация  
Ангажиментите и практиките, описани в тази Декларация, са актуални към 30 юни 2016 г. Запазваме си правото да променяме, изменяме или оттегляме тази Декларация по всяко време в съответствие с изискванията на основните принципи и приложимото законодателство.
  
Ограничаване на приложението на фундаменталните принципи
Спазването от страна на VFS на фундаменталните принципи може да бъде ограничено (a) до степента, необходима за спазване на законово или етично задължение, и (б) до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Обмяна на информация
Във връзка с глобалната обмяна на данни, ВФС разбира и взима необходимите мерки за да отговори на юридическите задължения за обмен на данни.