A Volvo Financial Services („VFS”, „mi”, „számunkra” vagy „nekünk”) kiemelten kezeli az adatvédelmet és -biztonságot. Az AB Volvo Group részeként az az irányelvünk, hogy megfeleljünk működési területünk minden országának összes vonatkozó törvényének, ez természetesen magában foglalja az adatvédelmi törvényeket is.

Ez a nyilatkozat leírja az adatvédelemmel kapcsolatos alábbi alapelveink iránti elkötelezettségünket.
   
Minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a VFS által feldolgozott személyes adatokat:

  • jogszerű, korrekt és átlátható módon kezeljük Önnel és az adatokkal kapcsolatban.  Ez a jogszerűség, korrektség és átláthatóság alapelve.
  • Az adatokat meghatározott, egyértelmű és jogos célok miatt gyűjtjük, és azokat nem dolgozzuk fel olyan módon, ami nincs összhangban e célokkal.  Ez az adott célra limitálás alapelve.
  • Megfelelő, releváns és az adatfeldolgozás céljához szükségesre korlátozva.  Ez az adatminimalizálás alapelve.
  • Pontos és, ahol szükséges, ott mindig aktuális – mi minden ésszerűen elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk tárolt, pontatlan személyes adatokat, tekintettel a feldolgozás céljára, töröljük vagy kijavítsuk haladéktalanul, amennyiben értesítettek erről vagy egyéb módon tudomásunkra jutott ez a tény.  Ez a pontosság alapelve.
  • Olyan formában tároljuk az adatokat, hogy azok csak a felhasználás céljának szükséges ideig tegyék lehetővé az adatok tárgyának azonosítását, kivéve ha a törvény megengedi vagy elvárja ennek ellenkezőjét.  Ez a tárolás limitálásának alapelve.
  • Olyan módon dolgozzuk fel, amely biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát a megfelelő műszaki vagy szervezeti intézkedések jóvoltából, többek között az engedély nélküli vagy jogszerűtlen feldolgozás ellen, a véletlenszerű adatvesztés, -megsemmisülés vagy -sérülés ellen.  Ez az integritás és a titoktartás alapelve.

Egyúttal megerősítjük elkötelezettségünket, hogy betartjuk a bizalmas jellegű adatok (vagy azok különleges kategóriáinak) kezelésére, valamint a személyes adatoknak az adatgyűjtés helyéről másik országba továbbítására vonatkozó törvényeket.
  
A fenti alapelvek iránti elkötelezettségünket számos belső folyamat és rendszer segítségével valósítjuk meg, amelyeknek része az alábbi általános rendelkezések megtartása:
    
Értesítés és beleegyezés
Tájékoztatjuk a jogszabályi előírásoknak megfelelően begyűjtendő adatok típusáról és az adatgyűjtés céljáról. Azokban az esetekben, amikor az adatfeldolgozáshoz az Ön beleegyezése is szükséges, arra törekszünk, hogy erre engedélyt Öntől egyértelmű és félreérthetetlen módon kérjünk.  Amennyiben megadta a hozzájárulását, akkor jogában áll a beleegyezését bármikor visszavonni, azonban ez nem befolyásolja azt, hogy a visszavonás előtt jogszerűen dolgoztuk fel az adatokat.
     
Hozzáférés
Ha a jogi előírások megkívánják, az Önről tárolt adatokhoz hozzáférhet, amennyiben ezt írásban kéri tőlünk, s lehetőséget biztosítunk arra, hogy kérje a személyes adatainak korrigálását, kiegészítését vagy törlését, amennyiben az általunk tárolt adatok helytelenek, idejétmúltak, illetve már nem szükségesek vagy relevánsak az eredeti, a beleegyezés alapjául szolgáló üzleti cél kapcsán.  A hozzáférés, módosítás stb. kapcsán díjat számolhatunk fel, azonban ez nem lesz túlzott mértékű.  Általánosságban az írásban benyújtott hozzáférési kérésekre 30 napon belül válaszolunk, azonban korlátozhatjuk a hozzáférést olyan különleges helyzetekben, amelyekben más személyek törvényes jogait megsértené ez, vagy amennyiben a hozzáférés biztosításának terhe vagy költsége nem állna arányban az adataival kapcsolatos kockázatokkal.

Bejelentés és jogorvoslat  
Amennyiben panasza lenne az Ön személyes adatainak VFS általi kezelésével kapcsolatban, akkor azt írásban jelentse be adatvédelmi tisztviselőnknek (Data Protection Officer, DPO), akinek elérhetőségeit alább találja.  Bejelentését kiemelten kezeljük, és minden ésszerűen elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő időben válaszoljunk és megválaszoljuk az Ön által felvetett aggályokat.  Jogában állhat az is, hogy panaszt nyújtson be a vonatkozó külső vitarendezési testületnél, amennyiben a helyi törvények ilyet meghatároznak.  Minden ésszerűen elvárhatót megteszünk annak érdekében, hogy együttműködjünk a külső vitarendezési testülettel, hogy időben megválaszoljuk az Ön által felvetett aggályokat .
  
Elérhetőségek
A VFS adatvédelmi tisztviselője Adrian Samareanu alelnök és informatikai igazgató. Ő felel az adatvédelmi nyilatkozatnak és a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek való megfelelőségünkért és azok betartatásáért.
Az adatvédelmi tisztviselőt levélben vagy e-mail útján érheti el:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgium
E-mail: privacy@vfsco.com
   
Kérjük, minden kommunikációban szerepeltesse nevét, címét, telefonszámát és/vagy e-mail-címét, valamint egyértelműen ismertesse kérése tárgyát.

  
Hatályosság dátuma és a nyilatkozat változásai  
A nyilatkozatban leírt elkötelezettségek és eljárások a 2016. október 31-i állapotot tükrözik. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk, kiegészítsük vagy visszavonjuk ezt a nyilatkozatot az alapvető elveknek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően.
  
Az alapelvek alkalmazásának korlátozásai
A VFS alapelvekhez való igazodása (a) a törvényi vagy etikai kötelezettségek által megkövetelt és (b) a vonatkozó törvények által megengedett mértékű lehet.


Adat átadások

A globális adattovábbítások tekintetében a VFS tudomásul veszi az ilyen továbbításokkal kapcsolatos jogi kötelezettségeket és megteszi a megfelelő lépéseket ezen kötelezettségek teljesítése érdekében.