Financial Services

Estonia

Volvo Financial Services (“VFS”, “me” või “meie) käsitleb andmekaitset ja turvalisust väga tõsiselt. Oleme osa AB Volvo Gruppist, seega meie poliitika peab järgima kõiki kohaldatavaid seadusi igas riigis, kus me tegutseme, ja see hõlmab ka andmete privaatsuseeskirju.

Käesolev Avaldus kinnitab meie pühendumust järgmistele andmekaitse põhiprintsiipidele.

Me kasutame kõiki mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et VFS-I poolt töödeldavad isikuandmed on:

  • Töödeldud seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt seoses teiega, andmesubjektiga. See on seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte.
  • Kogutakse kindlaksmääratud, selgelt sõnastatud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töödelda muul viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. See on eesmärkide piiramise põhimõte.
  • Piisavad, asjakohased ja piiratud konkreetse eesmärgi saavutamisega, mille nimel neid töödeldakse. See on andmete minimeerimise põhimõte.
  • Täpsed ja, vajaduse korral, ajakohased ning me võtame ette kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et kõik isikuandmed, mis on ebatäpsed, võttes arvesse selle töötlemise eesmärke, kustutatakse või parandatakse viivitamata pärast seda, kui oleme sellest teavitatud või muul viisil teada saanud. See on täpsuse põhimõte.
  • Säilitatakse vormis, mis võimaldab andmesubjekti identifitseerimist mitte kauemaks, kui see on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldakse, tingimusel, et see on kooskõlas seadustega. See on ladustamispiirangu põhimõte.
  • Töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse autoriseerimata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävitamise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid. See on terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte.

Meie samuti kinnitame oma pühendumust järgida kehtivaid seadusi kuna need on seotud tundlike (või eri kategooriate) isikuandmete töötlemisega ning isikuandmete edastamisega muusse riiki kui see, kus need esimest korda koguti.

Meie pühendumist eespool nimetatud aluspõhimõtetele rakendatakse mitmesuguste sisemiste protsesside ja süsteemide kaudu, sisaldades üldist ülevaadet järgmistest:

Teade ja Nõusolek
Teid teavitatakse kogutavate andmete liigist ja eesmärkidest, milleks selliseid andmeid kogutakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, ja kui teie nõusolek on vajalik nende töötlemiseks, siis püüame sellest teile selges ja üheselt mõistetavas keeles teada anda. Kui olete oma nõusoleku juba andnud, siis on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta andmete töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.

Ligipääs
Kui on nõutud seaduste järgi, antakse teile kirjaliku taotluse alusel meie käsutuses olevad isiklikud andmed ja teil on võimalus taotleda oma isikuandmete parandamist, muutmist või kustutamist, juhul kui meie käsutuses on vale, aegunud või enam mitte asjakohane esialgse või heakskiidetud äritegevuse eesmärgil kogutud andmete kogum. Me võime võtta tasu ligipääsu andmise eest, muudatuste sisse viimiseks, vms, kuid see ei saa olema ülemäära summa. Üldjuhul vastame kirjalikele juurdepääsupakkumistele 30 päeva jooksul, kuid me võime piirata juurdepääsu erakorralistel asjaoludel, kui teiste isikute peale teie õigusi rikutakse või kui juurdepääsu tagamise koormus või kulukus oleks ebaproportsionaalselt suur võrreldes teie privaatsuse riskidega.

 

Õiguskaitsevahendid ja abinõu
Kui teil on kaebus seoses oma isikuandmete töötlemisega VFS-is, siis tuleb teil esitada oma kaebuse kirjalikult allpool märgitud andmekaitseametnikule (DPO). Me käsitleme teie kaebust tõsiselt ja kasutame kõiki mõistlikke jõupingutusi, et reageerida õigeaegselt teie küsimustele. Samuti on  teil õigus esitada kaebuse sõltumatule välisvaidluste lahendamisega tegelevale organisatsioonile, kui selliselt on võimaldatud kohalike seadustega. Me kasutame kõiki mõistlikke jõupingutusi, et teha koostööd mis tahes selliste vaidluste menetlemisega tegeleva organisatsiooniga, et õigeaegselt lahendada teie poolt tõstatatud küsimused.  

Kontaktinfo
VFS on määranud andmekaitseametnikuks (DPO) Debby Nijs, Globaalne juhi teabeturve ja privaatsus, kes vastutab selle avalduse ja kohaldatavate andmekaitseseaduste eestvedamise ja täitmise eest.

Teil on võimalus Debby ühendust võtta posti teel või e-posti aadressil:

Debby Nijs
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgium
Email: vfs.privacy@volvo.com

Palun lisage oma nimi, aadress, telefoninumber ja / või e-posti aadress kõikides teabevahetustes ning selgelt kirjeldage oma taotluse sisu.

Jõustumise kuupäev ja muudatused selles Avalduses
Käesolevas avalduses kirjeldatud kohustused ja tegevused on kehtivad alates 31. oktoobrist 2016. Meil on õigus seda avaldust muuta, kohandada või tühistada igal ajal kooskõlas aluspõhimõtetega ja kohaldatavate seaduste nõuetega.

Aluspõhimõtete kohaldamise piirangud
VFSi aluspõhimõtete järgimine võib olla piiratud (a) tasemel, mis on vajalik õigusliku või eetilise kohustuse täitmiseks ja (b) kohaldatava seadusandluse lubatud ulatuses.

Andmete edastamine
Ülemaailmse andmeedastuse puhul VFS tuvastab ja võtab kasutusele asjakohaseid meetmeid selliste ülekannete seaduslike kohustuste täitmiseks.

  •