Financial Services

Slovakia

Volvo Financial Services („VFS”, „my” alebo „nás”) berie ochranu a bezpečnosť osobných údajov veľmi vážne. Ako členovia skupiny AB Volvo Group dodržiavame všetky platné zákony v každej krajine nášho pôsobenia, a to sa vzťahuje aj na zákony o ochrane osobných údajov.

Týmto vyhlásením vyjadrujeme náš záväzok týkajúci sa dodržiavania základných zásad ochrany osobných údajov.
   
Vynaložíme všetko primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby boli osobné údaje, ktorými disponuje VFS:

 

  • Spracované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom vo vzťahu k vám – dotknutej osobe.  Toto je zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti.
  • Zozbierané na konkrétne, jednoznačné a odôvodnené účely a aby sa ďalej nespracúvali spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.  Toto je zásada obmedzenia účelu.
  • Primerané, relevantné a vhodne obmedzené v zmysle účelu, na ktorý sa spracúvajú.  Toto je zásada minimalizácie údajov.
  • Presné a v prípade potreby aktualizované, pričom vykonáme všetky primerané kroky na zabezpečenie toho, aby boli akékoľvek uchovávané údaje presné, zodpovedali účelom, na ktoré sa spracúvajú, a po upozornení alebo upovedomení sa okamžite buď vymažú alebo opravia.  Toto je zásada presnosti.
  • Evidované vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutého subjektu len počas obdobia potrebného na účely spracovania, ak sa podľa zákona nepovoľuje alebo nevyžaduje inak.  Toto je zásada obmedzenia uchovávania.
  • Spracované spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu údajov, pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.  Toto je zásada nedotknuteľnosti a dôvernosti.

Potvrdzujeme tiež náš záväzok týkajúci sa dodržiavania platných zákonov v oblasti spracovania citlivých (alebo špeciálnych kategórií) osobných údajov a zasielania osobných údajov do inej krajiny, než kde sa pôvodne zozbierali.
  
Uvedené zásady dodržiavame prostredníctvom rôznych vnútorných postupov a systémov, vrátane všeobecného dodržiavania týchto zásad:
    
Oznámenie a súhlas
Budeme vás informovať o tom, aký druh údajov sa bude zbierať a na aké účely sa takéto údaje zbierajú ako je vyžadované platnými právnymi predpismi, a v prípade, že sa na spracovanie týchto údajov vyžaduje váš súhlas, budeme ho od vás žiadať jasným a jednoznačným spôsobom. Po udelení súhlasu máte právo tento súhlas kedykoľvek stiahnuť, ale neovplyvní to zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred jeho stiahnutím.
     
Prístup
Tam, kde to vyžaduje zákon, Na základe písomnej žiadosti získate prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a budete mať možnosť požiadať o opravu, zmenu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak sú nesprávne, neaktuálne alebo nie sú viac dôležité či potrebné na pôvodné alebo dohodnuté obchodné účely.  Za prístup k údajom, ich zmenu atď. môžeme účtovať poplatok, ale nepôjde o prehnanú sumu.  Na písomné žiadosti o prístup zvyčajne odpovedáme do 30 dní, ale vo výnimočných prípadoch môžeme tento prístup obmedziť, ak by sa tým porušili zákonné práva iných osôb alebo ak by záťaž či výdavky spojené s poskytnutím prístupu boli neúmerné ohrozeniu vášho súkromia.

Právne a opravné prostriedky  
Ak máte sťažnosť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov zo strany VFS, mali by ste ju v písomnej forme poslať nášmu úradníkovi pre ochranu údajov, ako sa uvádza nižšie.  Vašou sťažnosťou sa budeme vážne zaoberať a vynaložíme všetko primerané úsilie na to, aby sme vám včas odpovedali a vyriešili vzniknuté obavy.  Môžete tiež podať nezávislú sťažnosť na príslušný orgán pre riešenie externých sporov, ak to umožňuje miestny zákon.  Vynaložíme všetko primerané úsilie na spoluprácu s takýmto orgánom na riešenie sporov, aby sme včas vyriešili vzniknuté obavy.
  
Kontaktné informácie

VFS vymenovala Debby Nijs, vykonávajúcu pozíciu Global Manager Information Security and Privacy, ako osobu zodpovednú za zabezpečenie ochrany osobných údajov (“DPO”) a dodržiavanie platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov ako aj ich presadzovanie.

Debby môžete kontaktovať poštou alebo e-mailom na tejto adrese:

Debby Nijs
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgie
Email: vfs.privacy@volvo.com    

V každej správe uveďte svoje meno, adresu, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu a objasnite povahu vašej žiadosti.

  
Dátum účinnosti a zmeny tohto vyhlásenia
  
Záväzky a postupy uvedené v tomto vyhlásení sú účinné od 31. októbra 2016. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, zmeniť alebo stiahnuť toto vyhlásenie v súlade s požiadavkami základných zásad a platného zákona.
  
Obmedzené uplatňovanie základných zásad
Dodržiavanie základných zásad zo strany VFS môže byť obmedzené (a) v rozsahu potrebnom na splnenie zákonných alebo etických povinností, a (b) v rozsahu povolenom platným zákonom.
   
     
Prenos dát

S ohľadom na globálne dátové prenosy, VFS uznáva a prijíma vhodné opatrenia na riešenie zákonnej povinnosti pre tieto prenosy.