Společnost Volvo Financial Services (dále jen „VFS“, „my“ nebo „nás“) nebere ochranu a zabezpečení osobních údajů na lehkou váhu. Jsme součástí skupiny AB Volvo Group a ctíme zásadu dodržovat všechny platné zákony ve všech zemích, kde působíme, a to včetně zákonů na ochranu osobních údajů.

Toto prohlášení potvrzuje naše úsilí o dodržování základních principů ochrany osobních údajů.
   
V maximální možné míře se snažíme zajistit, aby osobní údaje zpracovávané VFS splňovaly níže uvedené požadavky.

  • Údaje musí být zpracovávány v souladu se zákonem, spravedlivě a transparentně ve vztahu k Vám jakožto subjektu údajů.  Toto je princip zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti.

  • Údaje musí být shromažďovány pro specifikované, explicitní a legitimní účely a nesmí být déle zpracovávány způsobem, který není v souladu s těmito účely.  Toto je princip omezení účelů.

  • Údaje musí být adekvátní, relevantní a omezené na to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány.  Toto je princip minimalizace množství údajů.

  • Údaje musí být přesné a v případě potřeby průběžně aktualizované. Budeme se v maximální možné míře snažit, aby jakékoli osobní údaje, které máme v držení a které jsou nepřesné s ohledem na účely, pro něž jsou zpracovávány, byly neprodleně vymazány či opraveny, jakmile nám taková skutečnost bude oznámena nebo se ji dozvíme jiným způsobem.  Toto je princip přesnosti.

  • Údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikovat subjekt údajů pouze po dobu, po kterou je to nezbytné vzhledem k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, pokud to jinak nepovoluje či nevyžaduje zákon.  Toto je princip omezení doby uchovávání.

  • Údaje musí být zpracovávány způsobem, který zaručuje řádné zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany proti neoprávněnému či nezákonnému zpracování a proti neúmyslné ztrátě, zničení či poškození, a to s využitím vhodných technických či organizačních opatření.  Toto je princip integrity a důvěrnosti.

Potvrzujeme také, že se snažíme dodržovat platné zákony týkající se zpracování citlivých osobních údajů (a zvláštních kategorií osobních údajů) a přenosu osobních údajů do jiné země, než ve které byly původně shromážděny.
  
Naše úsilí z hlediska dodržování výše uvedených základních principů má podobu různých interních procesů a systémů, včetně obecného dodržování těchto zásad:
    
Oznámení a souhlas
Budete informováni o tom, jaký druh údajů se shromažďuje, i o účelech, pro něž se údaje shromažďují jak vyžaduje platný právní předpis / jak požaduje zákon. V případech, kdy je pro jejich zpracování nutný Váš souhlas, Vás o takový souhlas jasně a jednoznačně požádáme.  Poté, co takový souhlas vydáte, máte právo jej kdykoli vzít zpět. Nebude to však mít dopad na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě daného souhlasu před jeho vzetím zpět.
     
Přístup
Dle příslušného zákona Vám poskytneme přístup k Vašim osobním údajům, které shromažďujeme, pokud o to písemně požádáte. Máte možnost žádat o opravu, doplnění či odstranění osobních údajů, které máme v držení, pokud jsou nesprávné, neaktuální nebo již nejsou relevantní či nutné ve vztahu k původním či schváleným obchodním účelům.  

Za poskytnutí přístupu k osobním údajům, jejich doplňování apod. můžeme účtovat poplatek, ten však nebude nadměrně vysoký.  Obecně jsme povinni reagovat na písemné žádosti o přístup do 30 dnů. Za výjimečných okolností, kdy by mohlo dojít k porušení legitimních práv dalších osob nebo kdy by bylo břemeno nákladů na poskytnutí přístupu neúměrné rizikům ohrožujícím Vaše soukromí, však může být přístup omezen.

Postih a náprava  
Máte-li stížnost ohledně zpracování osobních údajů ze strany VFS, měli byste ji v písemné podobě zaslat našemu inspektorovi ochrany údajů, který je uveden níže.  Vaši stížnost nebudeme brát na lehkou váhu a využijeme veškeré rozumné úsilí, abychom Vám odpověděli včas a vznesené záležitosti vyřešili.  Máte také právo podat nezávislou stížnost k příslušnému externímu orgánu pro řešení sporů, pokud Vám tuto možnost dávají místní právní předpisy.  Budeme se v maximální možné míře snažit s takovým orgánem pro řešení sporů vhodným způsobem spolupracovat při řešení Vámi vznesených záležitostí.
  
Kontaktní informace
Inspektorem ochrany údajů, který nese odpovědnost za dodržování a vynucování tohoto prohlášení a příslušných zákonů na ochranu osobních údajů, byl jmenován Adrian Samareanu, viceprezident a CEO společnosti VFS.
Jeho kontaktní údaje pro poštovní či e-mailovou komunikaci jsou následující:
  
Adrian Samareanu
Volvo Financial Services
Hunderenveldlaan 10
B - 1082 Brussels
Belgie
E-mail: privacy@vfsco.com
   
Ve veškeré komunikaci uvádějte své jméno, adresu, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu a jasně uveďte, co je předmětem Vaší žádosti.

  
Datum účinnosti tohoto prohlášení a jeho změny  
Závazky a postupy popsané v tomto prohlášení jsou platné k 31. říjnu, 2016. Vyhrazujeme si právo kdykoli toto prohlášení upravit, doplnit nebo odvolat v souladu s požadavky základních principů a platných právních předpisů.
  
Omezení použití základních principů
Dodržování základních principů společností VFS může být omezeno (a) v míře, jak to vyžadují naše zákonné nebo etické povinnosti a (b) v míře, do jaké to platné zákony umožňují.
     
Přenos dat
S ohledem na globální přenos dat, VFS uznává a přijímá příslušná opatření k zajištění právních povinností, spojených s uvedenými transakcemi.